Správa pohledávek

Při správě pohledávek využíváme elektronické justice a partnerství s exekučním úřadem. Zajišťujeme komplexní službu od převzetí pohledávky do vymožení.

Vzhledem k vývoji IT technologií a přesunutí podstatné části obchodní agendy na web, poskytuje advokátní kancelář komplexní správu pohledávek online přes webové rozhraní s přístupem klienta k interaktivnímu přehledu předaných případů a jejich elektronicky vedeným spisům, umožňující nepřetržitou kontrolu nad procesním stavem spravovaných nároků. Klient má možnost jednotlivé případy zadávat kanceláři přímo do systému a odpadá tak zdlouhavé předávání dokumentů. Advokátní kancelář v plné míře využívá současných technických i legislativních možností elektronické justice a spolupracuje s elektronickými podatelnami všech soudů soudní soustavy ČR, pročež je kapacitně schopna spravovat paralelně velké množství případů. Zpracování předaného případu od výzvy k plnění přes podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu navíc vzhledem k elektronizaci spisu a elektronickému styku se soudy netrvá déle než několik dnů, stejně jako případné vymáhání soudem vydaného elektronického platebního rozkazu v exekučním řízení. V segmentu správy pohledávek proto advokátní kancelář nabízí komplexní online správu pohledávek od převzetí, přes soudní nalézací řízení, až po jejich vymožení prostřednictvím smluvně zavázaného partnerského exekučního úřadu. V průběhu soudního vymáhání svěřených pohledávek advokátní kancelář neúčtuje za provedené služby žádnou hodinovou či jinou sazbu, paušál, cestovní výdaje, ani nenárokuje hrazení poštovních výdajů apod. Jedinou odměnou advokátní kanceláře za poskytnuté služby, která však není hrazena z finančních zdrojů klienta je odměna dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., v platném znění (vyhláška o paušálních náhradách nákladů soudních řízení) a vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) v platném znění. Povinnost k úhradě těchto částek spolu se žalovaným nárokem je dlužníkovi ukládána soudním rozhodnutím. Takto stanovená odměna je dále limitována a vzniká by pouze a jenom v případě, kdy dlužník celkovou dlužnou částku skutečně uhradí. Jediným nákladem klienta v souvislosti s vymáháním pohledávek v nalézacím soudním řízení tak zůstávají soudní poplatky. Shora uvedená pravidla odměňování platí přiměřeně i pro partnerský exekuční úřad.