O nás

Poslání

Nikoliv pouze deklarovanou snahou naší kanceláře je docílit pro klienta nejen právně exaktního, ale vždy pragmatického a efektivního řešení za cenu přiměřenou výsledku. Pro každého klienta a každou transakci vytváříme tým právníků, sestavený tak, aby zajišťoval optimální odbornost a zkušenost, jakož i vzájemnou zastupitelnost. Při poskytování svých služeb kancelář klade vysoký důraz na důsledné dodržování zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory, ochranu zájmů každého klienta, zachování důvěrného charakteru informací získaných v souvislosti s poskytováním právních služeb a zamezení jakéhokoliv konfliktu zájmů, který by tyto priority mohl ohrozit. Tým našich právníků vždy usiluje o vytvoření velmi dobrých a trvalých pracovních vztahů s klienty, založených na maximální loajalitě a důvěře.

Snažíme se nebránit obchodu - pomáháme mu.

Profil kanceláře

V součinnosti s předními českými daňovými poradci, notáři a exekutory poskytujeme komplexní právní služby v širokém spektru práva, a to zejména podnikatelským subjektům a klientům z oblasti veřejné správy a samosprávy. Pro své klienty vede kancelář v českém a anglickém jazyce veškerou právní agendu zahrnující zejména:

 • účast na přímých jednáních s partnery klienta v ČR i v zahraničí;
 • přípravu veškerých smluvních podkladů, včetně sledování a vyhodnocování průběhu smluvních vztahů ve vazbě na jejich realizaci;
 • zpracování možných alternativ právního řešení jednotlivých obchodních případů, s cílem dosažení efektivních právních a ekonomických výstupů;
 • zastoupení klienta ve veškerých soudních, rozhodčích a správních řízeních;
 • outsourcing právních služeb formou zajištění komplexního nebo částečného právního servisu, v dohodnutých časových frekvencích též přímo v sídle klienta;
 • právní audity;
 • komplexní právní zajištění realizace obchodních projektů v úzké spolupráci s daňovými poradci;
 • poradenství v oblasti veřejných zakázek;
 • zakládání společností, přeměny, fúze a akvizice, nabídky převzetí, koncernové vztahy;
 • správa a vymáhání pohledávek v úzké spolupráci s exekutorskými úřady;
 • zajišťování úřední úschovy a ověřování podpisů apod.

Specializace

Členové kanceláře se dlouhodobě profilují zejména v oblasti obchodně závazkového práva, korporátního práva včetně koncernových vztahů, fúzí a akvizic, insolvenčního práva, právních vztahů k nemovitostem, stavebního práva, práva v energetice, mezinárodního práva soukromého a procesního, ale i v oblasti veřejných zakázek, správního práva, zastupování ve správních, soudních a rozhodčích řízeních před správními orgány a soudy všech stupňů, a to i s mezinárodním přesahem, a v dalších souvisejících oborech. Členové kanceláře mají zkušenosti s poskytováním právních služeb subjektům ve veřejné správě a samosprávě, a to např. v oblasti zadávání veřejných zakázek, dotací a poskytování státních záruk, správy majetku, vymáhání pohledávek apod.

Působení

Advokátní kancelář pravidelně poskytuje komplexní právní poradenství mj. klíčovým českým dodavatelům investičních celků, podnikatelským subjektům v energetice, etablovaným developerským a realitním společnostem, architektonickým, projekčním a stavebním společnostem, obchodníkům s nemovitostmi, finančním společnostem, pojišťovnám, předním subjektům v zahraničním obchodě a v nadnárodní logistice, nemocnicím a specializovaným lékařským pracovištím, ale i subjektům ve státní správě, municipalitám a příspěvkovým organizacím. S ohledem na jazykové vybavení svých členů je kancelář pravidelným poskytovatelem právních služeb zahraničním podnikatelským subjektům, operujícím na českém trhu.

V minulosti se členové kanceláře mj. podíleli např. na úpravě koncernových vztahů v rámci tradiční české koncernové skupiny strojírenských společností, spolupracovali na přípravě smluvních podkladů pro nákup a prodej významného balíku obligací české sázkové a loterijní společnosti, zpracovávali smluvní podklady pro účely výstavby závodu na výrobu biopaliv, podíleli se na prodeji majoritního balíku akcií ve společnosti českého výrobce minerálních vod, nebo právně zajišťovali realizaci rozsáhlých developerských projektů a projektů v energetice.