Solarnews.cz

29.12.2011

V České republice dochází v masivním rozsahu k naprosté ignoranci zákonné úpravy.

Ministerstvo pro místní rozvoj nařídilo stavebním úřadům kontroly fotovoltaických elektráren. Podle zveřejněných informací mají solární elektrárny v desítkách případů problémy s dodržením tzv. ochranného pásma, přičemž zhruba s dvaceti majiteli elektráren již stavební úřady zahájily z nejrůznějších důvodů řízení o odstranění stavby. Spory se stavebními úřady řeší pro své klienty také advokát JUDr. Artur Ostrý, který poskytl portálu Solarnews.cz k tomu i dalším tématům z oblasti fotovoltaiky exkluzivní rozhovor.

Podle informací Ministerstva pro místní rozvoj zjistily krajské stavební úřady při kontrolách fotovoltaických elektráren řadu nedostatků. Nejčastěji údajně majitelé FVE nedodrželi tzv. ochranné pásmo. Řeší také Vaše kancelář tyto i jiné problémy se stavebními úřady?

Ano, těchto případů v poslední době přibývá. Důvodem těchto "nenadálých" přezkumů je především podnět Ministerstva pro místní rozvoj, jmenovitě náměstka ministra Ing. Miroslava Kalouse, k provedení přezkumů postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., který byl rozeslán na Krajské úřady na sklonku minulého roku. Často jde právě o ochranná pásma, ale i o otázky souladu FVE s územním plánem apod. V poslední době jsme několik případů tohoto charakteru řešili, vždy jsme však docílili zastavení přezkumu, a to zpravidla z důvodů neporovnatelnosti zákonem chráněného zájmu a škod, jež by vznikly rušením již pravomocných rozhodnutí a případným odstraňováním FVE.

Pokud bylo vydáno stavební povolení, což se ve většině případů stalo, není to spíše pochybení stavebních úřadů a jejich úředníků? Jak se má podle Vás v tomto případě majitel FVE účinně bránit?

Pokud v takových případech příslušná stavební povolení nabyla právní moci, je jasné, že jejich rušení v přezkumu a případné odstraňování staveb povede ke škodám, které jsou zcela neporovnatelné se zákonem chráněným zájmem - ostatně, stát by v takovém případě odpovídal za škody vzniklé v důsledku rušených vadných rozhodnutí. Pokud se na vydání těchto rozhodnutí investor nepodílel zřejmým přešlapem, je tato skutečnost důvodem pro zastavení přezkumu, popř. v krajním případě titulem pro vznik nároku na náhradu škody v režimu dle zák. č. 82/1998 Sb.

Zhruba ve dvaceti případech již bylo údajně zahájeno řízení o odstranění stavby. Co mohou majitelé FVE podniknout, aby nebyli nuceni solární panely odstraňovat?

Klíčové v takovém případě je to, z jakých důvodů je rozhodováno o odstranění FVE - těch může být v takovém případě vícero. Zvolení vhodné procesní strategie záleží na dispozicích konkrétního případu. Každopádně se jedná o rozhodování ve správním řízení, proto nedojde - li k řešení v tomto stadiu, vždy bude možné postup správních úřadů podrobit hodnocení nezávislým soudem v řízeních podle části páté občanského soudního řádu.

Proč podle Vás k těmto hromadným kontrolám vůbec dochází. Není to jen další šikana ze strany státu a snaha o odplatu za připravované arbitráže?

Jak jsem již uváděl, důvodem přezkumů je podnět Ministerstva pro místní rozvoj. Beru to tak, že stát využívá naprosto všech prostředků, jak zajistit minimalizaci nákladů na podporu. Šikanou bych to nenazýval, je to však jednoznačný signál o tom, že Česká republika je pro investice zřejmě zcela nesprávnou zemí. Jestli má být za žalostného stavu státní pokladny obecným zájmem ekonomická prosperita této země, dělá vláda prozatím v této oblasti přesný opak, neboť tyto postupy přinesou jen další arbitráže a definitivní ztrátu již tak značně poškozené mezinárodní pověsti v oblasti investic.

Jaké další "solární kostlivce" řeší vaše kancelář?

V současné době se věnujeme zejména řešení vztahů s distribučními společnostmi a spory před ERÚ o podmínky výkupu elektřiny. Jak distribuční společnosti, tak bohužel i ERÚ si vykládají zákonem stanovené podmínky pro nárok na podporu diplomaticky řečeno extenzivně - mám za to, že teprve až případný rozsudek Nejvyššího správního soudu donutí distribuční společnosti a ERÚ pochopit, že zákon je zákon a výklad je jen výklad. Zdá se to jednoduché, ale v praxi jsem se setkal s neuvěřitelnými argumenty pro odmítnutí podpory, které si nelze vyložit jinak než hrubými nedostatky při čtení. Myslím, že tato oblast jen potvrzuje, že v České republice dochází v masivním rozsahu k naprosté ignoranci zákonné úpravy.

Desítky či možná stovky elektráren v posledních měsících mění své majitele. Velká část původních majitelů totiž není schopna z nejrůznějších důvodů splácet své úvěry. Někteří naši uživatelé nám posílají dotazy, zda je těžké z právního hlediska převést fungující elektrárnu na nového majitele? Musí mít nový investor licenci pro provoz FVE nebo může jednoduše odkoupit společnost s licencí? Jak je to v případě, kdy je majitelem fyzická osoba?

Pokud je majitelem FVE právnická osoba, která nevykonává jinou podnikatelskou činnost, spočívá převedení FVE na jiného majitele v podstatě jen v odkupu obchodních podílů. Převod je v takovém případě věc relativně jednoduchá, nevyžadující převod licencí apod. V případě fyzických osob je tomu přesně naopak - vzhledem k možným komplikacím ve vztahu k licenci i k distribuční společnosti proto doporučuji fyzickým osobám nejdříve FVE jako podnik vložit do základního kapitálu obchodní společnosti a tu potom jako celek převést.

Poslanecká sněmovna nedávno schválila novelu Energetického zákona. Jak nahlížíte na jeho podobu z hlediska majitelů fotovoltaických elektráren a vůbec obnovitelných zdrojů?

Předmětná novela je v současnosti již u prezidenta. V každém případě muselo dojít k implementaci evropských směrnic v této oblasti, pročež úpravu v ní obsaženou chápu do jisté míry jako nezbytnou. Chápu, že velkou obavou je zaváděné dispečerské řízení výroben - pokud však v případech omezení výroby bude zachován princip adekvátních náhrad za neodebranou elektřinu, není třeba mít z dispečerského řízení obavy. Jinou záležitostí jsou náklady na vybavení výrobny příslušným zařízením - ty půjdou bohužel na vrub majitelům, neboť náhradu za ně novela nikde neupravuje.

V současné době platí pro zapojování nových FV zdrojů tzv. stop stav. Důvodem jsou možné problémy s přetížením el. sítí a nestabilními dodávkami elektrické energie. Považujete tyto důvody za relevantní? Proč podle Vás není možné spouštět ani nové "ostrovní" systémy?

Snaha o regulaci v tomto odvětví dospěla dle mého názoru do bodu, kdy se zcela přesně neví, jak a kam dál a za jakých podmínek. Problémy s výkyvy v přenosové soustavě s masivním rozvojem FV zdrojů přirozeně vznikají, není však zcela zřejmé v jakém rozsahu - poslední měsíce prokazují, že to tak špatné zřejmě není. Debatě na toto téma nicméně rozumím. V tomto ohledu se nicméně omezení ostrovních systémů jeví poněkud nepochopitelně, neboť nepředstavují žádné zatížení pro síť.

Jaká je podle Vás budoucnost fotovoltaiky v České republice?

Osobně jsem trochu skeptik - FV zdroje v dosavadní podobě se budou stavět jen potud, pokud výkupní ceny umožní přiměřené zhodnocení investice alespoň ve střednědobém pohledu. Po určitém uvolnění křeče z konce minulého roku (která stále doznívá) tak lze předpokládat spíše využití FV technologií na budovách, a to zejména za účelem zajištění určité míry nezávislosti na majoritní energetice, nikoliv jako investici.

JUDr. Artur Ostrý, advokát