Programové prohlášení JUDr. Artura Ostrého v rámci kandidatury do představenstva ČAK

13.08.2013

Letošní sněm ČAK se blíží, proto si touto formou dovolujeme předložit programové prohlášení JUDr. Artura Ostrého v rámci jeho kandidatury do představenstva ČAK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

není bez zajímavosti, že na obsahu a naléhavosti dřívějších programových prohlášení kandidátů do orgánů ČAK se již léta v podstatě nic nemění. Veškerá tam rozebíraná témata jsou nepochybně správně pojmenovaná a rozhodně velmi důležitá, ale proč se stále opakují? Na pozadí poslední doby se v advokacii navzdory těmto deklarovaným snahám odehrávají absurdní dramata, při nichž ingerenci, podporu či alespoň hlas ČAK velmi postrádám. Na mysli mám například bezprecedentní a náš stav dehonestující cenové podbízení některých kolegů, vyústivší do trhem široce akceptované hodinové sazby nižší, než je odměna průměrného automechanika.

Klidným mne nenechává ani sílící tendence ke kriminalizaci práce advokáta, natož pak stálá snaha moci výkonné o snižování sazeb advokátního tarifu. Nechápu přenechávání celých částí naší tradiční činnosti notářům, realitním kancelářím, inkasním a takzvaně vymáhacím agenturám a dalším nejustičním subjektům.

Kromě skutečně důsledné a citelné ochrany advokátů a hájení jejich zájmů v celospolečensky sílícím tlaku na jejich práci, mi chybí rovněž pozitivní mediální komunikace. A tak místo spousty práce pro bono a podpory celospolečensky důležitých projektů je v poslední době více vidět spíše napojení některých advokátních kanceláří na podivné struktury vedoucí do daňových rájů. Místo nám advokátům dříve vlastní noblesy a kolegiality tak skrz média prosvítá spíše arogance.

Svět se i v advokacii za posledních několik let enormně změnil a dál se rychle mění. Advokátů je stále více, poptávka po právních službách však na našem relativně malém rynku zůstává stejná. Při zajišťování našeho denního chleba se tak navzájem setkáváme s čím dál ostřejšími lokty. Je přitom naším prvořadým zájmem a úkolem zajistit, aby nutné změny v tomto turbulentním prostředí byly pro advokáty i klienty změnami k lepšímu.

Jsem přesvědčen, že nadále se neobejdeme bez toho, abychom se ve snaze pevně ukotvit náš stav a komoru v celospolečenském vyjednávání vzájemně podpořili a sjednotili. Jen tak budeme pro moc výkonnou, zákonodárnou i soudní odpovídajícím partnerem a nestaneme se jen vzájemně se postrkujícími, lepšími, ale hůře placenými úředníky. Jen tak se jako stav nepropadneme do bezvýznamnosti, rozmělněni svým bujením na okraj justice bez vlivu na okolní dění. Mementem nám k tomu budiž osud Exekutorské komory.

Pro příští období proto s ohledem na výše uvedené komoru vidím mj. jako více chránící, stmelující a efektivněji komunikující. V tomto ohledu mezi priority řadím

• zavedení online hlasování advokátů o důležitých aktuálních otázkách;

• opětovné rozšíření oblastí výlučné činnosti advokátů a jejich převzetí z rukou notářů, a dalších nejustičních subjektů, dohled nad postihem nezákonného poskytování právních služeb;

• vedení širší diskuze o tom, zda tento stát skutečně potřebuje tolik absolventů právnických fakult lačnících po advokacii, která objektivně není bezedná;

• rozhýbání pozitivní mediální prezentace, upevnění a zvýšení prestiže a exkluzivity stavu.

S Vaší podporou udělám vše pro to, aby alespoň část mnou shora naznačených témat nebylo nutné znovu opakovat v programových prohlášeních dalších kandidátů před budoucími sněmy. V budoucích letech rád pomohu ČAK stát se mediálně viditelnou, efektivní a pozitivně vnímanou komorou, která bude pro advokáty znamenat silnou podporu a zastání.